Regulamin sklepu internetowego glasszone.pl:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
 3. Warunki składania zamówień i zawierania umowy sprzedaży
 4. Sposoby płatności
 5. Koszty, terminy i sposoby dostawy
 6. Postępowanie reklamacyjne
 7. Odstąpienie od umowy
 8. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców, nie będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego
 9. System rabatowy
 10. Postanowienia końcowe
 11. Dane osobowe 

I Postanowienia ogólne 

 1. Sklep internetowy glasszone.pl prowadzą Adam Zakrzewski (NIP: 7431009825 , REGON: 510446652), Krzysztof Zakrzewski (NIP: 7431035627 , REGON: 510438055), Remigiusz Zakrzewski (NIP: 7430010944 , REGON: 281088936) prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod firmą P.H.U.P. S.C. Remszkło z siedzibą w Bartoszycach przy ul. Kętrzyńskiej 53, NIP: 743-10-01-692,
  REGON: 510286881, email: esprzedaz@remszklo.pl.
 2. Regulamin został opracowany dla Klientów Sklepu Internetowego, w celach informacyjnych. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają praw konsumentów przysługujących im na podstawie bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Klienta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy bezwzględnie obowiązujące.
 3. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów. Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w celach związanych z przyjmowaniem i realizacją zamówień, zgodnie z polityką prywatności sklepu, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie. Klient podaje dane osobowe dobrowolnie, w każdej chwili ma do nich wgląd, może je zaktualizować i poprawić, a także żądać ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna ona, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej: RODO). Szerzej uprawnienia te zostały opisane w rozdziale XI Regulaminu.
 4. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego glasszone.pl oraz przepisami RODO. Więcej informacji dostępnych jest w stosownej sekcji polityki prywatności
 5. Zawartość witryny (opisy, grafika, loga, ikony, zdjęcia) stanowi własność Sprzedawcy, oraz firm zależnych: producentów, importerów. Objęta jest ona również ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Zabrania się kopiowania całości witryny lub jej części bez pisemnej zgody Sprzedawcy
 6. Definicje
  1. Dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych.
  2. Formularz rejestracji – formularz pozwalający na utworzenie konta klienta w celu złożenia zamówienia.
  3. Formularz zamówienia – elektroniczna procedura w sklepie internetowym, która pozwala na zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a sklepem internetowym a także określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przewidzianych przez prawo przypadkach także osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, które to zawarły bądź zamierzają zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą
  5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
  6. Konto – przypisany do każdego klienta login i hasło, oraz przypisane dane osobowe, profil klienta w bazie danych sklepu, który pozwala na na przechowywanie informacji o zamówieniach.
  7. Produkt – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego
  8. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego glasszone.pl
  9. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy, dostępny na stronie internetowej:
  10. Sprzedawca; Usługodawca – Adam Zakrzewski (NIP: 7431009825 , REGON: 510446652), Krzysztof Zakrzewski (NIP: 7431035627 , REGON: 510438055), Remigiusz Zakrzewski (NIP: 7430010944 , REGON: 281088936) prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod firmą P.H.U.P. S.C. Remszkło z siedzibą w Bartoszycach przy ul. Kętrzyńskiej 53, NIP: 743-10-01-692, REGON: 510286881, email: esprzedaz@remszklo.pl.
  11. Umowa sprzedaży – umowa zawierana przy pomocy Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem jest Produkt
  12. Usługa elektroniczna – każda usługa świadczona drogą elektroniczną Klientom Sklepu Internetowego.
  13. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przewidzianych przez prawo przypadkach także osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, które korzystają lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.
  14. Zamówienie – składane przy pomocy formularza zamówienia oświadczenie woli klienta, prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

II Usługi elektroniczne w sklepie internetowym 

 1. W Sklepie Internetowym udostępnione są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia. Korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po jego założeniu. Aby założyć konto należy zarejestrować się, to jest wprowadzić dane osobowe wymagane przez Usługodawcę. Po wypełnieniu formularza i wysłaniu go należy potwierdzić chęć rejestracji. Można to zrobić klikając na stosowny link w wiadomości email wysłanej jako weryfikacja chęci rejestracji.
  2. Konto w Sklepie Internetowym istnieje do czasu rezygnacji z usługi przez Klienta.
  3. Konto można usunąć bez podawania przyczyn poprzez wysłanie wiadomości e-mail z żądaniem jego usunięcia na adres esprzedaz@remszklo.pl.
  4. Formularz Zamówienia – poprzez wybranie Produktu i dodanie go do koszyka w Sklepie Internetowym można rozpocząć proces uzupełniania Formularza Zamówienia. Aby zakończyć proces należy potwierdzić chęć zakupu, określić ilość i rodzaj wybranych Produktów oraz wprowadzić dane osobowe wymagane do realizacji Zamówienia, następnie wybrać sposób płatności oraz dostawy.
  5. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, posiadanie dostępu do poczty elektronicznej.
  1. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Więcej informacji o plikach Cookies znajduje się w stosownej sekcji polityki cookies
 3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nienaruszający prawa i dobrych obyczajów a także mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorca zobowiązuje się również nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 4. Dane wprowadzane przez Usługobiorcę muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

III Warunki składania zamówień i zawierania umowy sprzedaży 

 1. Prezentacje Produktów przedstawione w Sklepie Internetowym oraz towarzyszące im oferty i inne informacje stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Cena Produktu podana w Sklepie Internetowym wyrażona jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT oraz cła; jakiekolwiek dodatkowe koszty, w tym koszty dostawy są doliczane podczas składania Zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz akceptacji postanowień w nim zawartych.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie „Formularza Zamówienia” znajdującego się na stronach sklepowych i przesłanie go do obsługi glasszone.pl poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku w formularzu.
 6. Składający zamówienie zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól obowiązkowych w „Formularzu Zamówienia” danymi zgodnymi ze stanem faktycznym.
 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Od tego momentu Klient i Sprzedawca są związani Zamówieniem, a Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji.
 8. Przesyłając stosowną wiadomość, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz przyjęcie go do realizacji.
 9. Z chwilą nadania do Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Brak wysłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji każdego dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
 11. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w najbliższy dzień roboczy następujący po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 12. Sprzedawca utrwala, zabezpiecza oraz udostępnia Klientowi treść zawartej Umowy Sprzedaży udostępniając Regulamin na stronie Sklepu Internetowego, przesyłając potwierdzenie, o którym mowa w pkt. 3.8. oraz dołączając do przesyłki dowód zakupu oraz specyfikację Umowy, a także utrwala jej treść w swoim systemie informatycznym.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

IV Sposoby płatności

 1. W Sklepie Internetowym za zamówienia można płacić w następujący sposób:
  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
  2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  4. Nr rachunku: 98 2030 0045 1110 0000 0190 9920 (Bank Gospodarki Żywnościowej)

V Koszt, termin i sposoby dostawy.

 1. Sklep Internetowy udostępnia dwa sposoby dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia:
  1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem.
  2. Odbiór osobisty pod adresem: ul. Kętrzyńska 53, 11-200 Bartoszyce
 2. Produkty dostarczane są tylko na terytorium Polski.
 3. Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
 4. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 14 dni od momentu zawarcia Umowy sprzedaży. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską (do 10 dni).
 5. Sklep glasszone.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz inne firmy świadczące usługi doręczycielskie.
 6. Zakupiony towar Sprzedawca przesyła wraz z paragonem lub fakturą. W przypadku chęci otrzymania faktury Klient jest zobowiązany zgłosić takowe żądanie niezwłocznie po zakupie.
 7. Płatność za zamówiony Produkt następuje po ustaleniu wszystkich szczegółów dotyczących zamówionego towaru poprzez wpłatę na konto bankowe Sprzedawcy, o ile strony nie postanowią inaczej.
 8. W przypadku zamówień składających się z kilku Produktów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedawcę ostatniego elementu danego zamówienia, o ile strony nie postanowią inaczej.
 9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

VI Postępowanie reklamacyjne

 1. Postanowienia niniejszego działu nie ograniczają, nie wyłączają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z przepisów dotyczących gwarancji na sprzedawany towar konsumpcyjny o ile Produkt jest taką gwarancją objęty.
 2. W przypadku posiadania przez Produkt wady fizycznej lub prawnej (rękojmia) należy zawiadomić Sklep Internetowy zgłaszając odpowiednie żądanie. Zgłoszenia można dokonać na adres mailowy esprzedaz@remszklo.pl bądź pisemnie na adres: P.H.U.P. S.C. Remszkło, ul. Kętrzyńska 53, 11-200 Bartoszyce. Uprawnienie to dotyczy zarówno Klienta będącego konsumentem jak też będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, wysyłając odpowiedź na podany przez Klienta adres.
 4. Jeśli taśmy/opakowanie przesyłki jest zniszczone Klient powinien zażądać od dostawcy sporządzenia protokołu szkody.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz inne pozostające z związku z działaniem Sklepu Internetowego należy składać na adres mailowy kontakt@glasszone.pl bądź pisemnie na adres: P.H.U.P. S.C. Remszkło, ul. Kętrzyńska 53, 11-200 Bartoszyce. Zastosowanie ma odpowiednio przepis z ust 3.
 6. W opisie reklamacji zaleca się podanie jak największej ilości informacji dotyczących jej przyczyn, w szczególności rodzaju i daty powstania nieprawidłowości.
 7. Przy zgłaszaniu reklamacji zaleca się ze skorzystania z formularza reklamacyjnego dostępnego tutaj: Formularz reklamacyjny. Umożliwia on podanie szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, co powoduje przyśpieszenie rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.

VII Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, będący konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 2. W przypadku Umowy Sprzedaży termin, o którym mowa w ust. 1 liczony jest od daty otrzymania przesyłki przez Klienta, a w przypadku umowy o świadczenie usług elektronicznych od daty jej zawarcia.
 3. Klient może złożyć oświadczenie niezbędne do odstąpienia do umowy przy pomocy formularza dostępnego tutaj: formularza odstąpienia. W przypadku skorzystania przez Klienta z takiego sposobu złożenia oświadczenia, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie do przesłania Klientowi potwierdzenia otrzymania tego oświadczenia na trwałym nośniku.
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 5. Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu do umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym również koszty dostawy przedmiotu umowy, za wyjątkiem dodatkowych kosztów, które wynikają ze sposobu dostawy, innego niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym, wybranego przez Klienta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w ten sam sposób, w jaki otrzymał go od Klienta, chyba że Klient zgodzi się na dokonanie zwrotu w inny, nie wiążący się dla niego z dodatkowymi kosztami, sposób.
 6. Klient zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: P.H.U.P. S.C. Remszkło, ul. Kętrzyńska 53, 11-200 Bartoszyce, bądź przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru Produktu. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa, a rzecz dostarczono Klientowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 7. Jeśli Produkt jest usługą, której wykonanie na wyraźne żądanie Klienta rozpoczęto przed upływem terminu do zgłoszenia żądania odstąpienia do umowy, a Konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, jest obowiązany do zapłaty za wykonane świadczenie proporcjonalnie do zakresu jego wykonania do chwili odstąpienia od umowy.
 8. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w szczególności w następujących przypadkach umów:
  1. O świadczenie usług, jeśli Kupujący został poinformowany przez Sprzedającego o tym, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci on prawo do odstąpienia od umowy i wyraził na to zgodę.
  2. Których cena zależna jest od wahań na rynku finansowym, niezależnym od Sprzedającego, i która ulec może zmianie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  3. Których przedmiotem jest produkt stworzony według indywidualnej specyfikacji Konsumenta.
  4. Których przedmiotem są Produkty, które przez wzgląd na swój charakter po dostarczeniu do Klienta, zostają połączone z innymi rzeczami w sposób nierozłączny.
  5. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców, nie będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego
  6. Treści zawarte w tej części Regulaminu odnoszą się tylko i wyłącznie do przedsiębiorców (Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami), nie będących również osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego (dalej także: Przedsiębiorca).
  7. Sprzedawca może wymagać od Przedsiębiorców dokonania stosownej, ustalonej przy kupnie przedpłaty niezależnie od tego, jaką formę płatności Przedsiębiorca zadeklaruje w Formularzu Zamówienia. Sprzedawca może także odmówić przyjęcia płatności za pobraniem.
  8. Przedsiębiorca ma nie więcej niż 7 dni na zapłacenie kwoty zawartej w Umowie Sprzedaży, o ile strony nie postanowią inaczej.
  9. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za rękojmie wobec Przedsiębiorcy.
  10. Wszelkie Produkty o których mowa w Umowie Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą stają się własnością Przedsiębiorcy dopiero po dokonaniu wpłaty za te Produkty oraz ich koszty dostawy, ustalone w Umowie Sprzedaży.
  11. W momencie przekazania produktu dostawcy przez Sprzedawcę, wszelka odpowiedzialność za Produkty, ich przypadkową utratę, uszkodzenie, ubytek przechodzi na Przedsiębiorcę.

VIII System rabatowy

 1. System rabatowy promuje klientów dokonujących w naszym internetowym sklepie częstych zakupów. Aby skorzystać z systemu rabatowego należy założyć w naszym sklepie konto jako Architekt oraz składać zamówienia po uprzednim zalogowaniu się.
 2. Każdy zarejestrowany jako Architekt klient naszego sklepu, który dokonał zakupów na łączną kwotę zgodnie z podanym poniżej schematem, otrzymuje status uprawniający do zniżek w naszym sklepie:KWOTA ZAMÓWIEŃ > PROCENT RABATU
  1000-1999zł > 3%
  2000-2999zł > 5%
  3000-4999zł > 8%
  5000-7999zł > 10%
  powyżej 8000zł > 15%
 3. Rabat dotyczy wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu www.glasszone.pl.
 4. Ceny widoczne na naszych stronach są cenami nie uwzględniającymi rabatu – rabat naliczany jest każdorazowo po zakończeniu kompletowania koszyka oraz wyborze rodzaju przesyłki i formy płatności.
 5. Do naliczenia przyznanego statusu uwzględniane są wyłącznie zamówienia złożone na stronach Sklepu.
 6. Kwota zakupu (od której naliczany jest rabat oraz nadawany jest rodzaj statusu) jest to wartość zamówienia bez kosztów przesyłki.
 7. Udział w systemie rabatowym biorą wszyscy Architekci, na których koncie nie figuruje nieodebrane zamówienie.
 8. Rabat przyznawany jest do założonego konta, a nie osoby.
 9. Wysokość rabatu danego klienta jest widoczna po zalogowaniu, w zakładce „moje konto” pod ikoną „Mój rabat”.
 10. Wysokość rabatu jest aktualizowana po zakończeniu każdej transakcji. Nowy rabat obowiązuje od następnego zamówienia.
 11. System rabatowy został utworzony na czas nieokreślony. Sklep zastrzega sobie prawo dokonania zmian w obowiązującym regulaminie systemu rabatowego. Ewentualne zakończenie systemu rabatowego zostanie ogłoszone z 6-miesięcznym wyprzedzeniem poprzez wiadomość email skierowaną na podane adresy mailowe zarejestrowanych Klientów.

IX Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie Umowy zawierane w Sklepie Internetowym są sporządzane po polsku i w zgodzie z prawem obowiązującym w Polsce.
 2. Zmiana Regulaminu:
  1. Zmiana prawa, sposobów płatności, dostaw, czy też innych istotnych kwestii może skutkować zmianą Regulaminu.
  2. Zmiany w Regulaminie są wiążące, jeśli Klient został o nich poinformowany zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego i Usługobiorca nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
  3. Zmiany w Regulaminu w żaden sposób nie naruszają praw Klientów, wprowadzane zmiany nie mają wpływu na już złożone zamówienia oraz te będące w trakcie realizacji, czy już wykonane.
  4. W wypadku gdy konsekwencją modyfikacji Regulaminu jest, na przykład wprowadzenie nowych opłat bądź też podniesienie cen obecnych, Klient może odstąpić od umowy.
  5. Wszelkie kwestie, których nie porusza Regulamin są regulowane przez stosowne przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem zostaną rozstrzygnięte przez stosowną instancję sądu.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Adam Zakrzewski (NIP: 7431009825 , REGON: 510446652), Krzysztof Zakrzewski (NIP: 7431035627 , REGON: 510438055), Remigiusz Zakrzewski (NIP: 7430010944 , REGON: 281088936) prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod firmą P.H.U.P. S.C. Remszkło z siedzibą w Bartoszycach przy ul. Kętrzyńskiej 53, NIP: 743-10-01-692, REGON: 510286881, email: esprzedaz@remszklo.pl.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych Klienta/Użytkownika jest umowa pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem/Użytkownikiem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne.
  3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy nie będzie możliwe.
  4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 4, tj. przez czas trwania Umowy w zakresie rejestracji konta użytkownika w Sklepie Internetowym, lub przez okres 3 lat od dnia realizacji zamówienia oraz ewentualnie przez okres trwających postępowań, a także, w określonym zakresie, przez okres archiwizacji wymagany przepisami podatkowymi.
  6. Administrator może przekazać dane Klienta/Użytkownika w celu realizacji Umowy, dostawcom usług informatycznych, przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki Zamówień, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmom, które serwisują oprogramowanie.
  7. Dane Klienta/Użytkownika nie będą przekazane państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym.
  8. Klient/Użytkownik ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, ograniczenia, a także cofnięcia zgody na przetwarzania danych, przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmować wobec Klienta/Użytkownika zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.